Menu
Obec Jevany
ObecJevany

S čím Vám můžeme pomoci ?

rozšířené vyhledávání

Obecní úřad Jevany
Černokostelecká 49
281 66 Jevany

Odpady

Poplatky v roce 2024 jsou stejné jako v roce 2023.

Měsíční svoz probíhá každou poslední sudou středu v měsíci.

Známka na bionádobu stojí v roce 2024 1570,- Kč.

Občanům s trvalým pobytem v obci, kteří do roku 2023 dovršili věk 70 let, bude při platbě poplatků za odpady odečtena sleva 1000,- Kč (nahlaste prosím jméno a adresu).

 

 

Harmonogram svozu 2024 (172.83 kB)

Harmonogram svozu 2024

Vážení občané,  upozorňujeme na změny v systému svozu odpadu pro obec Jevany v roce 2023.

1/ Dochází ke zrušení svozu týdenních (modrých) známek na nádobách TKO, staré zůstávají v platnosti do 31.3.2023, poté bude svoz prováděn pouze v sudých týdnech, všechny ostatní ceny svozů jsou beze změny.

2/ Občanům s trvalým pobytem v obci, kteří do roku 2022 dovršili věk 70 let, bude při platbě poplatků za odpady odečtena sleva 1000,- Kč (nahlaste prosím jméno a adresu)

3/ Od 1.2.2023 budou žluté kontejnery na plast soustředěny z kontejnerových hnízd v obci na dvůr OÚ (netýká se Bohumile), kam je možno plasty ukládat, dále doporučujeme všem občanům možnost bezplatného pronájmu nádoby 240 l na plasty přímo k domu (dosud využívá cca polovina nemovitostí).

4/ Bude znovu znovu zavedena možnost ukládání pneumatik bez disků (osobní, motocykly, kola) v červnu 2023 ve dvoře OÚ.

5/ Poplatky za nádoby na bioodpad vybírá a známky přiděluje OÚ Jevany za jednotnou cenu 1.415,- Kč za každou 240 l nádobu na rok 2023, nádoby o velikosti 120 l bude možno vyměnit za 240 l.

Vážení občané od 1.1.2022 vstoupil v účinnost nový zákon o odpadech č. 541/2020 Sb.
a novela zákona o místních poplatcích č. 565/1990 Sb. Bohužel změna s sebou přinesla značné změny vč. zdražení za likvidaci odpadu ve všech obcích a městech v rámci ČR. Za markantním zdražením jsou legislativní změny, maximální výše a způsob výběru poplatků jsou striktně dány, nereflektují realitu. Níže se pokusíme vysvětlit, k jakým změnám a proč dochází.

Za hlavní důvody zdražení:

 • Nová odpadová legislativa, jde především o legislativu EU, kdy EU říká, že odpady by měly být dále využíván/recyklovány.
 • Inflace (pohonné hmoty, energie)

Zdražení v podstatě koreluje s tím, kolik odpadu vyprodukujete, čím více odpadu bude vyprodukováno, tím vyšší bude poplatek za likvidaci směsného komunálního odpadu. Odpadový zákon řeší dva stropy nákladovosti pro občana. Obecně jsou v zákoně 2 systémy poplatku.

Možnosti obce odpadového hospodářství s novou legislativou:

Obec nemusí stanovit za svoz odpadů poplatky a vše dotovat ze svého rozpočtu

 1. Obec stanoví Poplatek za obecní systém odpadového hospodářství
 2. Obec stanoví Poplatek za odkládání odpadu z nemovité věci

 

 1. První varianta, kdyby obec nestanovila poplatek za svoz a likvidaci komunálního odpadu, by zatížilo rozpočet obce zhruba 1,4-1,5 mil. korun.

 

 1. Poplatek za obecní systém odpadového hospodářství. Jedná je poplatek za osobu tzv. „na hlavu“ (trvale hlášenou osobu), kde je maximální částka dána částkou 1200,- Kč/rok. Tento systém má zavedený např. sousední Kostelec nad Černými lesy. V praxi to znamená, že když obec nastaví poplatek 900,-Kč/os/rok, tak 4 členná trvale hlášená rodina by v maximální částce zaplatila 3 600,-Kč za likvidaci odpadu. Nemovitosti, kde není nikdo hlášen poplatek 900,- Kč, bez ohledu na množství skutečně žijících v nemovitosti, a i přesto by využívali celý nákladný odpadový systém obce. Vysoký poplatek by odnášeli trvale žijící občané a naopak nemovitosti, kde není nikdo trvale hlášen a rekreační objekty by zaplatili pouze symbolické částky. Jevany jsou právě v tomto velmi specifické, jelikož je zde 60% nemovitostí,  bez trvalého pobytu. Tento systém je i značně demotivující pro třídění směsného komunálního odpadu. Tento způsob poplatku byl vyhodnocen jako nevhodný pro obec.
 2. Poslední možností Poplatek za odkládání odpadu z nemovité věci, tzn. systém PAYT „Pay As you Throw“, zaplať tolik kolik vyhodíš. Zde se nabízení možnosti, že se poplatek stanoví z: a) kapacity nádoby,
  b) objem odpadu (l), c) množství odpadu (kg). Obec rozhodla, že půjde cestou stanovení poplatku z kapacity nádoby oproti vážení. Hlavním důvodem, proč nezvolila vážení je veliká administrativní zátěž a některé nedostatky systému, které řešíme. Ale určitě je na zvážení a dalších diskuzích, aby obec šla do budoucna touto cestou. Kde je poplatek za skutečně odvezená kila odpadu.

Poplatek za odkládání odpadu z nemovité věci z kapacity nádoby. Historicky si obec stanovovala cenu za likvidaci odpadu jednoduše dle nákladů a tím stanovovala cenu pro jednotlivé nádoby. Nyní je výpočet ceny stanoven metodicky. Do výpočtu vstupují dvě veličiny se kterými je nutné počítat a které dříve do stanovení poplatku nevstupovaly. Je to cena za likvidaci 1 litru (0,85 Kč/l) zákonem stanovené maximum 1 Kč/l a dále minimální množství vyprodukovaného odpadu na osobu za měsíc (40l) maximu stanoveno na 60l.

Obec dlouhodobě držela ceny na velmi nízké hranici, ceny byly jedny z nejnižších v okolí, ale bohužel legislativa obci dává jasné hranice.

Systém v obci je nastaven tak, aby ekonomická náročnost pro občany, kteří třídí byla co nejnižší. To je i důvod proč obec loni zavedla „door to door“ systém pro třídění plastů. Občané mají možnost tříděním dosáhnout určité korelace. Připomínáme, že pokud má někdo zájem na nádobu o objemu 240l na třídění plastu je k dispozici na OÚ (1 nádoba=1 nemovitost, 1 bytová jednotka =1 nemovitost).

 

Dále je důležité zmínit, proč je takový tlak na občany a celý systém odpadového hospodářství obce k třídění.

Zákon reflektuje nové evropské cíle zaměřené na recyklaci. Zákon ukládá obcím, že v roce 2025 by mělo být ze směsného komunálního odpadu vytříděno 55%, dále 60% do roku 2030 a 65% do roku 2035. V případě, že nebudou dodrženy tyto cíle obce budou sankcionovány. ČR je zhruba na 40% v třídění. V rámci obce se pohybujeme okolo 30 %. Důležité je také zmínit, že skládkování, které je stále nejlevnější při likvidaci odpadu i když se ceny každoročně zdražují bude s rokem 2030 definitivně zrušeno, což také velmi významně zasahuje do cen svozových společností, jelikož budou závislé pouze na ZEVO (Zařízení pro energetické využívání odpadu).

 

Obec žádným způsobem na odpadech nevydělává aktuálně na systém doplácí okolo 300 tisíc za rok.

 

text

Z nové legislativy vyplývá, že není nastavena na obecní rozpočty příznivě a celkově nastavuje řadu cílů pod citelnými sankcemi. Vyměnit svozovou společnost za jinou je takřka nemožné. Poslední výběrové řízení na svozovou firmu, kde se obec zapojila mezi obce Ladova kraje bylo neúspěšné, jelikož se žádná svozová firma do výběrového řízení nepřihlásila.

V případě, že by bylo nutné v některých případech přistoupit ke splátkám, je to možné a obec to bude řešit individuálně.

Ještě drobná poznámka k ohlašovací povinnosti, která také vychází z platné legislativy. Každý, kdo má bydliště v nemovité věci určené k bydlení nebo rekreaci nebo je vlastníkem neobývané nemovitosti k bydlení v katastru obce se stává poplatníkem. Každý, kdo má bydliště v nemovité věci určené k bydlení nebo rekreaci nebo je vlastníkem i neobývané nemovitosti k bydlení a rekreaci v katastru naší obce se stává poplatníkem. Poplatníkem je i právnická osoba, pokud vlastní takovou nemovitost. Pojem bydliště vymezuje ust. § 80 občanského zákoníku tak, že člověk má bydliště v místě, kde se zdržuje s úmyslem žít tam s výhradou změny okolností trvale; takový úmysl může vyplývat z jeho prohlášení nebo z okolností případu. Nemá-li člověk bydliště, považuje se za ně místo, kde žije. Nelze-li takové místo zjistit, anebo lze-li je zjistit jen s neúměrnými obtížemi, považuje se za bydliště člověka místo, kde má majetek, popřípadě místo, kde měl bydliště naposledy. To znamená, že bydliště není vázáno na přihlášení k trvalému pobytu v obci, ale na to, zda zde poplatník skutečně bydlí. Poplatníkem je i dítě bez ohledu na věk nebo cizinec.

Plátce poplatku je fyzická nebo právnická osoba zodpovědná za výběr poplatku od poplatníků a jeho odvedení obci. např. ve vícečlenné domácnosti se jedna dospělá osoba stane plátcem, která nahlásí na OÚ počet členů v nemovitosti a zaplatí poplatek. V případě právnické osoby pak zástupce tohoto subjektu (např. společenství vlastníků apod.) V neobývané nemovitosti nebo nemovitosti obývané pouze jednou osobou je poplatník formálně zároveň plátcem poplatku. Má-li nemovitost více vlastníků, obvykle se plátcem stává pouze jeden ze spoluvlastníků, který zaplatí za všechny spoluvlastníky.Je-li v potřeba jedné nemovitosti platit odděleně více nádob (např. jsou zde dvě oddělené domácnosti), platí každý plátce za svou nádobu samostatně.

Vážení občané, doufáme, že situace je nyní pro vás jasnější a srozumitelnější. V případě dalších informací, dotazů, apod. se neváhejte obrátit na obecní úřad. Obec i nadále bude pracovat odstraňování nedostatků, které nová legislativa přináší.             

Svoz komunálního odpadu od 1.1.2023

Zákony byly schváleny na samém konci roku 2020. Jedná se o zákony nepříliš dobré, značně komplikované, nereflektující praktické zkušenosti a potřeby obcí. Obce se během roku 2021 snažily s dopady těchto zákonů vyrovnat a připravit schůdné cesty k jejich uvedení do praxe. Toto období bylo naplněno řadou diskuzí o vyjasnění různých výkladů nové legislativy ze strany kompetentních orgánů, a proto Vám můžeme výsledky představit až nyní. Celá změna systému stanovení cen za likvidaci odpadu je dána změnou legislativy, konkrétně zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech. 

 

Zastupitelstvo obce se shodlo, že obec půjde cestou Poplatku za odkládání odpadu z nemovité věci. Obec připravila novou obecně závaznou vyhlášku, která reflektuje aktuální právní úpravu. Vyhláška stanovuje místní poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci. Místní poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci je vázán na kapacitu sběrné nádoby. Největší změnou, kterou přináší nová vyhláška o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu je způsob výpočtu ceny známek. Do cen známek vstupuje nový parametr a tím je cena likvidace 1 litru směsného odpadu. Zastupitelstvo obce stanovilo cenu na 0,85 Kč/l tj. (85% maxima).

Stanovení poplatku za komunální odpad řeší Obecně závazná vyhláška obce Jevany č.3/2021 o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci.

Dle vyhlášky je předmětem poplatku odkládání směsného komunálního odpadu z jednotlivé nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, která se nachází na území obce. Plátcem poplatku je vždy vlastník nemovitosti. Spoluvlastníci nemovitosti plní povinnosti společně a nerozdílně. Poplatníkem je osoba, s bydlištěm na území obce Jevany bez ohledu na to, zda je zde příslušná osoba přihlášena k trvalému pobytu nebo zda se zde zdržuje jen pár dní v týdnu. Má-li nemovitost více vlastníků, obvykle se plátcem stává pouze jeden ze spoluvlastníků, který zaplatí za všechny spoluvlastníky. V případě rekreačních nemovitostí nebo prázdných nemovitostí, kde nemá bydliště žádná osoba se hradí poplatek dle minimálního základu dílčího poplatku viz. Ceník místních poplatků za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci dle kapaicty soustřeďovaných prostředků. 

Dle Obecně závazné vyhlášky č. 2/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství svozové auto nebude zajíždět do vyznačených částí místních komunikací dle přílohy č. 2. Tyto místa jsou tyto označeny červenou šipkou, která vždy svým hrotem směřuje k nejbližšímu místu svozu. 

 

V případě souvislé sněhové pokrývky na místních komunikacích žádáme občany ul. Na Petřínku, aby si svezli nádoby na roh s ul. Sadová. A z části ul. Nad Školou prosíme svést nádoby k č.p. 135, bohužel není možné zajet přímo k nemovitostem. 

Ceník místních poplatků za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci dle kapacity soustřeďovaných prostředků.

Stále platí, že pokud máte zájem o nádobu o objemu 240l na třídění plastu je k dispozici na OÚ, frekvence vývozu je 1 x za měsíc a nádoby se vystavují pouze v případě potřeby jejich vyvezení.

Platy 2023

Ceník - odpady 2023

* Slouží jako doplněk k ostatním uvedeným variantám

Počet osob v nemovitosti

Vzorec pro výpočet poplatku: Velikost nádoby x počet svozů x koeficient 0,85= poplatek.

Příklad: nádoba 120l x počet svozů 26 (1 x za 14 dní) x koeficient 0,85 = 2 652,- Kč.

Příklady:

Příklad č. 1

4 osoby v domácnosti, nádoba 110/120l = minimální objem 1920 litrů/rok viz. tabulka = svoz minimálně 1 x 14 dní = poplatek 2 652 Kč(nelze zvolit méně častou frekvenci svozu např. 1 x 28 dní), ale lze zvolit 1 x týdně za poplatek uvedený v tabulce.

Příklad č. 2

3 osoby v domácnosti, plastová nádoba 80l = minimální objem 1440 litrů/rok = svoz minimálně 1 x 14 dní = poplatek 1 768 Kč (nelze zvolit méně častou frekvenci svozu např. 1 x 28 dní).

Příklad č. 3

2 osoby v domácnosti, nádoba 110/120l = minimální objem 960 litrů/rok = svoz minimálně 1 x 28 dní = poplatek 1 224 Kč

Příklad č. 4 

5 osob v domácnosti, plastová nádoba 120l = minimální objem 2400 litrů/rok = svoz minimálně v 1x 14 dní = poplatek 2 652 Kč (lze zvolit častější frekvenci svozu tj. 1 x 7 dní za poplatek uvedený v tabulce).

Příklad č. 5

Prázdné objekty - minimální objem 480 litrů/rok = 816 Kč

Co je třeba udělat, abyste obdrželi známku na odpad?

 • Vyplnit formulář „Ohlášení k místnímu poplatku za odkládání komunálního odpadu“  kde se uvede velikost nádoby, četnost svozu a závazný počet osob žijících v nemovitosti (bez ohledu na trvalý pobyt) 
 • Uhradit poplatek nejpozději do 31.3.2024 preferujeme platbu převodem na účet obce 5121151/0100 s uvedením variabilního symbolu 1337 + číslo popisné nemovitosti (u čísel evidenčních předchází před číslem nemovitosti 0), případně v hotovosti nebo platební kartou přímo na OÚ. 
 • Známky budou stejně jako loni po vzájemné dohodě uloženy do poštovní schránky, příp. umístíme přímo na nádobu. Dále je možné si známku vyzvednout v úředních hodinách. 
 

Možnost úhrady: 

 • bankovním převodem na číslo účtu 5121151/0100, variabilní symbol 1337 + číslo popisné nemovitosti (u čísel evidenčních předchází před číslem nemovitosti 0)
 • v hotovosti nebo platební kartou na OÚ v Jevanech
 • . Místní poplatek, za svoz odpadů pro rok 2023 nutno uhradit do 31.3.2023 platí pro čísla popisná i pro čísla evidenční.

 

Komunální odpad je odvážen každou středu v brzkých ranních hodinách a vždy dle druhu zakoupené známky. Svoz s jednoměsíční frekvencí probíhá vždy poslední středu v měsíci, 14 denní svoz probíhá vždy v sudých týdnech. 

Pokud žádáte o svoz nové nádoby na komunální odpad, případně žádáte změnu frekvence vývozu je nutné vyplnit  „Ohlášení k místnímu poplatku za odkládání komunálního odpadu“.   Dále ohlášení předat na OÚ Jevany. V případě, že pořizujete novou nádobu či měníte stávající nádobu je nutné tuto změnu nahlásit na OÚ z důvodů zajištění nutných úkonů ohledně registrace a čipování nádob. Preferovány jsou plastové nádoby, které je po dohodě možné zakoupit na OÚ Jevany za zvýhodněnou cenu (cena nové prázdné nádoby).

 • nádoba 80 l - cena 620,- Kč
 • nádoba 120 l - cena 690,- Kč
 • nádoba 240 l- cena 750,- Kč (nádoba na objednání)

Upozornění svozové firmy FCC Říčany - od 1.1.2022 nové kovové nádoby neevidujeme !!

Na základě zkušeností z posledních let vážení odpadu. Jsme nuceni převést tyto zkušenosti i do praxe.

Od letoška již nebude možné zaevidovat žádnou další kulatou plechovou nádobu o objemu 110 l do systému vážení.

Tyto nádoby nejsou kompatibilní s vážním zařízením a jsou pouze českou specialitou. Systém MOBA si však s touto specialitou nerozumí.

Opakovaně dochází k destrukci čidel na vyklapěči. Vlivem pohybu nádoby na vyklápěči nelze zaručit správnost vážení.

Stávající zaevidované nádoby necháme „dožít“.

Čipování nádob: průběžně probíhá označení svozových nádob na směsný odpad tzv. RFID čipem. Označení nádob je základní součástí zaváděného standardu služeb, které byly shodně stanoveny spolupracujícími obcemi jako závazná součást podmínek zadávacího řízení na poskytování služeb svozu a likvidace odpadu. 

 

Ke stažení: 

Separovaný odpad

Obecně závazná vyhláška obce Jevany č. 2/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství

Příloha č. 1 sběrná místa 

Příloha č. 2  (4.19 MB)svozové auto nebude zajíždět do vyznačených částí místních komunikací. Tyto místa jsou tyto označeny červenou šipkou, která vždy svým hrotem směřuje k nejbližšímu místu svozu.

Plast, papír, sklo, textil, olej, aj. je možné i nadále třídit do stávajících hnízd. Umístění nádob na separovaný odpad v obci.Svoz kontejnerů papír - 2 x týdně pondělí a čtvrtek, plast -2 x týdně úterý a pátek, sklo -1 x měsíčně úterý.

Všechny nemovitosti (tzn. čísla popisná i evidenční) mají stále možnost si na OÚ Jevany vyzvednout nádobu (případně Vám bude dopravena) o objemu 240 l do které je možné třídit plast s frekvencí vývozu 1 x měsíčně (nádoby je nutné vystavovat ke svozu, pouze v případě potřeby jejich vývozu). Žádáme, aby nebyly vystavovány prázdné nádoby.

Kam třídit jednotlivé komodityVíce informací, jak správně a efektivně třídit www.jaktridit.czwww.ekokom.czwww.tondaobal.cz

DVŮR OÚ NENÍ SBĚRNÝM DVOREM.

Před budovou obecního úřadu je možné ukládat:

 • Jedlé tuky a oleje lze ukládat na dvoře OÚ do vyznačené sběrné nádoby je možné ukládat přepálený rostlinný olej a tuk v pevně uzavřených a neporušených PET lahvích.
 • Kovový odpad na dvoře úřadu je možné do šedivé nádoby označený šedou nálepkou je možné ukládat kovový odpad (typicky plechovky od nápojů a konzerv, kovové tuby, alobal, kovové zátky, víčka, krabičky, hřebíky, šroubky, kancelářské sponky, aj.)

Ve dvoře obecního úřadu je možné dále ukládat: (otevřeno pondělí a středa od 7,30 do 17,00 hodin)

 • Textil do bílých kontejnerů na textil je možné ukládat textil, hračky, obuv, vše čisté a zabalené v igelitových pytlích.
 • Drobný elektroodpad lze ukládat v průběhu roku. Ke třídění drobného elektroodpadu a baterií je určen červený kontejner (klávesnice, fény, žehličky, topinkovače, vrtačky, baterie apod.).
 • Objemný elektroodpad je možné ukládat 2 x ročně v níže uvedených termínech (pračky, lednice, televize, apod.)
 • Nebezpečný odpad a elektrodpad se soustřeďuje na dvoře OÚ pouze před plánovaným svozem. Co lze při sběru nebezpečného odpadu odevzdat: olověné akumulátory, lednice, televizory, zářivky, staré léky, suché články, monočlánky, olejové filtry, oleje, odmašťovací přípravky, lepidla, kyseliny, nádoby od barev, asfaltová lepenka, rozpouštědla, vývojky a ustalovače případně jiné. Nebezpečný odpad a elektroodpad je možné ukládat na dvůr OÚ a to:

      od 1.5.2024 do 15.5.2024

     dále od 1.9.2024 do 12.9.2024

Velkoobjemový kontejner obec poskytne 2x za rok. Kontejnery budou přistavené v níže uvedených lokalitách (jaro a podzim) a to v sobotu 4.5.2024 od 7:00 do 14:00 hodin (další konkrétní datum a čas budou doplněny)

 • lesní část křižovatka ul. Lesní a ul. U Vodárny 
 • centrum obce parkoviště u Jevanského rybníka 

      Do velkoobjemového kontejneru nelze ukládat, stavební suť, boilery, nebezpečný odpad, pneu, elektroodpad, bioodpad.

 • Sběr pneu bez disků 1 x za rok ve dvoře OÚ do 20.6.2024
 • Kontejner na bioodpad na deponii (ul. Penčická). Bioodpad lze ukládat pouze
 • na základě předchozí dohody na tel. 723 772 127
 • Bioodpad
 • Bioodpad lze bezplatně vozit do kompostárny ve Struhařově od 1.10.2020 je provozovatelem AMAR Instalace s.r.o., Ondřejovská 343, Struhařov.  Tel.: +420 603 189 677. E-mail: info@amarinstalace.czhttp://www.amarinstalace.cz. Občané z Jevan, kteří se prokáží dokladem (OP) o trvalém pobytu v obci, mají ukládku bioodpadu zdarma. Majitelé nemovitosti bez trvalého pobytu v obci a chataři z Jevan, kteří nemají v OP trvalý pobyt v Jevanech si mohou na OÚ Jevany vyzvednout kartičku, která jim umožní uložení bioodpadu do kompostárny. Nyní již není možnost si kompost bezplatně vyzvedávat v kompostárně. Je možné jeho zakoupení dle níže uvedeného ceníku.

  Otevírací hodiny 

 •  

   

  PO – PÁ  7:00 – 12:00, 12:30 – 16:30
 •  

   

  SOBOTA 7:00 – 15:00
 •  

   

  Příjem: 

Biologický odpad   

 • listí, tráva, dřevo (chemicky neošetřené) 590,- Kč/t
 • pařezy, kořeny 1 550,- Kč/t 

Prodej:

 • Zahradnický substrát trávníkový / tříd. zemina 750,-Kč/t     
 • Zahradnický substrát zeleninový 750,- Kč/t 
 • Zemina zásypová 135,- Kč/t 
 • Mulčovací kůra smrková 900,-Kč/m³
 • Mulčovací kůra borová  1 150,-Kč/m³
 • Mulčovací štěpka 150,-Kč/m³

 

Svoz bioodpadu probíhá 1 x 14 dnů ve čtvrtek v sudém týdnu.V roce 2024 proběhne první svoz ve čtvrtek 4.4. a svoz bude probíhat každý sudý čtvrtek do konce listopadu 2024. Pokud máte zájem o hnědé popelnice určené ke svozu bioodpadu kontaktujte Obecní úřad Jevany, jednotná cena známky 240 l pro rok 2024 - 1570,- Kč. Nádoby o objemu 120 l je možné na OÚ Jevany vyměnit za nové 240 l.

 

 • Směsný komunální a jiný odpad je možné za poplatek vozit do společnosti STOBAU s.r.o. (tel.: 777 697 386) v Kostelci n.Č.l.
 • Svozy komunálního odpadu a vybraného separovaného odpadu zajišťuje FCC Česká republika, s.r.o. IČ: 45809712, Politických vězňů 1233, 251 01 Říčany, tel: (+420) 323 601 617, mail: ricany@fcc-group.cz
 • Svoz olejů zajišťuje společnost Libor Černohlávek Libor Černohlávek-Jakub 38, 285 33 Církvice IČO: 16539184, (+420) 775 113 308, info@cernohlavekoil.cz
 • Kompostárna Struhařov, provozuje AMAR INSTALACE s.r.o., Ondřejovská 287, 251 64 Struhařov (+420) 603 189 677, info@amarinstalace.cz
 • Svoz elektroodpadu zajišťuje společnost Asekol, Československého exilu 2062/8 143 00 Praha 4, IČ:27373231
 • Svoz textilu zajišťuje společnost TextilEco, a.s., Za Mototechnou 114/4, 155 00 Praha5, IČ: 28101766
 • Zpětný odběr odpadu jajišťuje EKO-KOM, a.s., Na Pankráci 1685/17, 140 21 Praha 4, IČ: 25134701, (+420) 729 848 111, ZPR@VODAJ EKO-KOMu  o tříděném odpadu

MAS Říčansko

MAS Říčansko

 

Ladův kraj

 

Ladův kraj


 
Dokumenty

 

 

Mapový portál

 

 

TopGis

Mapový portál

 

 

 

Aktuální počasí

dnes, středa 29. 5. 2024
slabý déšť 19 °C 8 °C
slabý déšť, severozápadní větřík
vítrSZ, 1.99m/s
tlak1015hPa
vlhkost58%
srážky0.63mm
 • ​​ 1. zmínka 1344
 • ​​ Kostel Aldašín
 • ​​ Mateřská škola
 • ​​ Prvorepublokové vily
 • ​​ Kino
 • ​​ Výletní oblast

  —  Projekty  —  


Obec Jevany
ObecJevany
nahoru