Navigace

Obsah

Matrika

Před návštěvou matriky prosíme o telefonciké objednání předem.na tel. 321678177.

Matrika vykonává státní správu v územním obvodu:
Jevany, Černé Voděrady, Vyžlovka   

v těchto činnostech :
uzavření manželství, vystavuje rodné listy, oddací listy, úmrtní listy a jejich duplikáty, vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření sňatku, provádí změnu jmen a příjmení, vyhotovuje zápisy o určení otcovství, zápisy matričních událostí v cizině pro Zvláštní matriku Brno, vede matriční knihy narození, manželství, úmrtí,  vyhotovuje doklady pro tuzemsko i cizinu, výpisy z matričních knih. Provádí dodatečné záznamy a změny do matričních knih.

Svatební obřady

Se konají po dohodě s matrikářkou Irenou Hrabánkovou na tel. 321678177 nebo na emailu: podatelna@obecjevany.cz na domluvených místech a datu  konání.

Určený den pro svatební obřady je poslední pátek v měsíci.

K žádosti o uzavření manželství potřebujete:


Snoubenec, který je cizincem, k předepsanému tiskopisu připojí:Všechny doklady vystavené orgány cizího státu musí být opatřeny náležitým vyšším ověřením (superlegalizační doložkou nebo doložkou Apostille), nestanoví-li mezinárodní smlouva jinak, a úředním překladem do českého jazyka, který vyhotoví český soudní tlumočník, jsou-li vystaveny v cizím jazyce. (konkrétní informace zodpovíme na matrice).

Snoubenec, který je cizincem, předloží matričnímu úřadu před uzavřením manželství potvrzení o oprávněnosti pobytu na území České republiky, vydané Ředitelstvím Policie ČR odb. cizinecké policie, odd. pobytových agend, to neplatí, jde-li o občana EU. Toto potvrzení nesmí být  ke dni uzavření manželství starší 7 pracovních dnů.

V případě uzavření manželství církevní formou si snoubenci požádají o vydání osvědčení k církevnímu sňatku. Bez tohoto osvědčení nelze manželství uzavřít. Osvědčení vydává matriční úřad, v jehož správním obvodu bude sňatek uzavřen. K vydání osvědčení se předkládají doklady stejné jako při uzavření manželství

Správní poplatky:
Nemá-li ani jeden ze snoubenců trvalý pobyt na území ČR                                3.000,- Kč
Pouze jeden ze snoubenců má trvalý pobyt na území ČR                                  2.000,- Kč
Svatba na jiném vhodném místě nebo mimo stanovené oddací dny a hodiny        1.000,- Kč

Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření sňatku                 500,- Kč
Duplikáty rodných, oddacích, úmrtních listů                           100,- Kč

Určení otcovství:
Rodiče dítěte (občané ČR) mají možnost se dostavit ještě před narozením dítěte na kteroukoliv matriku a učinit souhlasné prohlášení o otcovství k dosud nenarozenému dítěti spolu s dohodou o příjmení a jménu dítěte. Rodiče cizinci mohou učinit prohlášení o otcovství i u soudu.
K žádosti o určení otcovství potřebujete:

K dosud nenarozenému dítěti:


K narozenému dítěti:


Správní poplatky – bez poplatku.

Kontakty 

tel.: 321678177, e-mail:podatelna@obecjevany.cz